உற்பத்தி உபகரணங்கள்

சி.என்.சி செட்டர் மற்றும் 4-அச்சு இயந்திரங்களின் 24 செட், மற்றும் சுயாதீன தூசி இல்லாத பட்டறை கொண்ட ஊசி இயந்திரங்களின் 13 செட்